Privacybeleid De Theemakers
https://www.detheemakers.nl

Over ons privacybeleid

De Theemakers geeft veel om je privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Theemakers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/05/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we je uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, ze zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce
hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, we hebben voor onze webhosting gekozen voor www.timmit.nl. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. www.timmit.nl heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, ze zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. www.timmit.nl is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
www.timmit.nl

We nemen webhosting en e-maildiensten af van www.timmit.nl. www.timmit.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. www.timmit.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. www.timmit.nl is vanwege de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. We maken voor ons gebruikelijke zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van www.timmit.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. www.timmit.nl heeft geen toegang tot ons postvak en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres- en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan vanwege de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen 
WebwinkelKeur

We verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een review achter te laten delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Ze gebruiken deze gegevens alleen met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om voor het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben we aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we je naam, adres- en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. DHL Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres- en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen je naam, adres- en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

We verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om, anders dan op je verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor uitdrukkelijk toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan De Theemakers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen we dit bovendien opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd. Je rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons al bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen zich te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen hanteren. Je heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Dit onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.  Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van De Theemakers. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken je gegevens niet op zodanige manier dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de recentste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we al verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens De Theemakers

Van Karnebeekstraat 121
8011 JE Zwolle Nederland
T (061) 632-8734
E info@detheemakers.nl
Contactpersoon voor privacyzaken Suzanne Heijnis.